ارتباط با دانشگاه

کارآموزی و کارورزی

  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس

همکاری با دانشگاه

دانشـگاه هـا مـی تواننـد جهـت همـکاری و اجـرای پـروژه هـای دانشـجویی بـا مجموعـه مجتمـع صنعتی
اردکان در ارتبـاط باشـند.