زیردوشــی یکــی از محصــولات تولیــد شــده در مجتمــع صنعتــی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی یهداشـتی رُز مـی باشـد کـه طراحـی آن متناسـب بـا نیـاز روز و محاسـبات دقیـق بـرای جلوگیـری از هرگونـه عامـل غیـر بهداشـتی در فضـای حمـام طراحـی شـده اسـت.