یکـی از اهـم تولیـدات شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی رُز توالـت فرنگـی مـی باشـد، کـه در مـدل هـای متنـوع و بـا کیفیتـی بـی نظیـر و جـذاب بــرای مشــتریان زیبایــی چشــم نــوازی را بــه ارمغــان مــی آورد، کــه بــه همیــن خاطــر مــورد اســتقبال مشــتریان قــرار گرفتــه اســت. ضمــن آنکــه از خدمــات بعــد از فــروش، اســتاندارد هــای ملــی و بیــن المللـی نیزبرخـوردار اسـت، و بـا حضـور نمایندگـی هـای متعـدد در سراسـر کشـور و خـارج از کشـور دارای اعتبـاری خـاص مـی باشـد، کـه بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه در رقابـت بـا تولیـدات کشـورهـای اروپایـی نیـز مطـرح اسـت.