توالـت هـای زمینـی تولیـد شـده در شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان با نام تجاری چینی رُز بـا تنوعـی بالا در مـدل هـای ریـم بسـته، ریـم بـاز، طبـی، نیـم طبـی و… تولیـد مـی شـوند کـه مـی تـوان گفـت یکـی از متنـوع تریـن سـبد هـای کالایی در تولیـد توالـت زمینـی مربـوط بـه ایـن شـرکت مـی باشـد.