روشــویی هــای تولیــد شــده در شــرکت مجتمــع صنعتــی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی رُز بـا طـرح هـای مـدرن و زیبـا در ابعـاد متنـوع بـه جهـت رفـع نیـاز مشـتریان، تولیـد مـی گـردد. کیفیـت مطلـوب و پوشـش یکپارچـه لعـاب در ایـن محصـولات جهـت جلـب رضایـت هرچـه بیشـتر مصـرف کننـده، مـد نظـر بـوده اسـت.