لـوازم اسـتفاده شـده در محصـوالت شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان با نام تجاری چینی بهداشتی رُز، از شــرکت هــای معتبــر داخلــی و خارجــی (بــا توجــه بــه انتخــاب مشــتری) تهیــه شــده و پــس از گــذر از آزمــون کیفیــت فنــی روی محصــولات نصــب مــی شــود کــه فـروش جداگانـه ایـن محصـولات بدلیـل آسـایش هـر چـه بیشـتر مشـتریان از طـرف کارخانـه میسـر شـده اسـت.