موقعیت شغلی

کارشناس فروش

کمتر از ۳۵ سال
حداقل کارشناسی
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا

کارشناس مالی

کمتر از ۳۵ سال
حداقل کارشناسی
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا

کارشناس منابع انسانی

کمتر از ۳۵ سال
حداقل کارشناسی
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا

طراح گرافیک

کمتر از ۳۵ سال
حداقل کارشناسی
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا

طراح سایت

کمتر از ۳۵ سال
حداقل کارشناسی
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا
روابط عمومی بالا