محصولات

  1. خانه
  2. نمونه کارها

لوازم

بدون دیدگاه
لـوازم اسـتفاده شـده در محصـوالت شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان با نام تجاری چینی بهداشتی رُز، از شــرکت هــای معتبــر داخلــی و خارجــی (بــا توجــه بــه انتخــاب مشــتری) تهیــه شــده و…

توالت زمینی

بدون دیدگاه
توالـت هـای زمینـی تولیـد شـده در شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان با نام تجاری چینی رُز بـا تنوعـی بالا در مـدل هـای ریـم بسـته، ریـم بـاز، طبـی، نیـم طبـی و… تولیـد…

روشویی

بدون دیدگاه
روشــویی هــای تولیــد شــده در شــرکت مجتمــع صنعتــی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی رُز بـا طـرح هـای مـدرن و زیبـا در ابعـاد متنـوع بـه جهـت رفـع نیـاز مشـتریان، تولیـد مـی…

توالت فرنگی

بدون دیدگاه
یکـی از اهـم تولیـدات شـرکت مجتمـع صنعتـی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی رُز توالـت فرنگـی مـی باشـد، کـه در مـدل هـای متنـوع و بـا کیفیتـی بـی نظیـر و جـذاب بــرای…

زیر دوشی

بدون دیدگاه
زیردوشــی یکــی از محصــولات تولیــد شــده در مجتمــع صنعتــی اردکان بـا نـام تجـاری چینـی یهداشـتی رُز مـی باشـد کـه طراحـی آن متناسـب بـا نیـاز روز و محاسـبات دقیـق بـرای جلوگیـری…